Findus logo

Vårt syn på Palmolje

Findus vil minimere bruken av palmeolje og kommer, innen 2015, kun til å bruke sertifisert, bærekraftig produsert palmeolje.

Palmolja räknas som världens viktigaste vegetabiliska olja och används i många livsmedel. Vi på Findus är medvetna om de miljömässiga och sociala utmaningar som produktionen av palmolja innebär; när efterfrågan på palmolja har ökat i världen har avskogningen ökat, den biologiska mångfalden minskat samt sociala konflikter för ursprungsbefolkningen och andra lokala samhällen uppstått.

Som en del i vårt arbete att kontinuerligt förbättra alla hållbarhetsaspekter är Findus i Norden medlemmar i och stödjer aktivt ”Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)”. RSPO har utvecklat en globalt accepterad standard, som är 3:e partscertifierad, av hållbart producerad palmolja. För att nå framsteg med viktiga miljöproblem som avskogning och exploatering av torvmark, anser vi att det är nödvändigt med ett väletablerat och erkänt system för att uppnå positiva effekter i ett större sammanhang och vi uppmuntrar därför våra leverantörer och industripartners att anta RSPOs standard.

En del av våra produkter innehåller en liten andel palmolja; Findus i Norden använder ca. 0,001 procent av den globala palmoljeproduktionen som är på ca 56 miljoner ton årligen (2013 års siffror).  All palmolja vi köper in täcks av GreenPalm certifikat som stödjer produktionen av hållbart  producerad palmolja enligt RSPO. Det innebär att vi betalar en premie till odlare som följer RSPOs principer.

Vi tillämpar följande policy för palmolja, vilken består av två kompletterande delar:

Vi vill minimera vår användning av palmolja

I enlighet med vår nutritionspolicy strävar vi efter att använda de mest hälsosamma oljorna i våra produkter. Därför är vår prioritet att genom produktutveckling ersätta palmolja med hälsosammare alternativ, som t ex rapsolja och solrosolja, där det är möjligt.

Vi kommer endast att använda certifierad uthålligt producerad palmolja

I de fall palmolja fortfarande måste användas på grund av sina unika produktegenskaper kommer vi att ändra vår leveranskedja och endast använda certifierad hållbar palmolja (segregerad enligt RSPO’s standard) senast under år 2015. Fram till dess kommer vi att fortsätta att köpa GreenPalm-certifikat för att täcka de återstående kvantiteterna av vår palmoljeanvändning.

Eftersom de miljömässiga konsekvenserna vid palmoljeproduktionen är allvarliga kommer vi på Findus, att utöver nuvarande RSPO principer och kriterier, också kräva att den segregerade palmoljan vi köper ska uppfylla följande tilläggskrav från och med slutet av 2017:

Ingen tropisk avskogning:
 - Ingen regnskog skall avverkas
 - Naturområden som antingen klassats som viktiga att bevara eller som binder mycket koldioxid och andra växthusgaser skall skyddas

Skydd av torvmarker:
 - Torvmarker, oavsett djup, får inte användas för odling av palmolja

Respekt för mänskliga och fackliga rättigheter:
 - Ursprungsbefolknings och andra lokala samhällen vars intressen och rättigheter som drabbats av palmoljeodling ska skyddas i enlighet med lokala och internationella lagar, såsom ILO:s konvention 169 och FN:s deklaration om ursprungsbefolkningens rättigheter.

Vi kommer att fortsätta arbeta via RSPO och trycka på att de principer som rör avskogning, torvmark och ursprungsbefolkningar samt lokala samhällen förstärks.

Vägen framåt för hållbart producerad palmolja:

År 2015:
-Enbart använda certifierad palmolja (segregerad enligt RSPO standard)
-Kräva att våra leverantörer har full spårbarhet tillbaka till plantagen
-Se till att våra leverantörer arbetar i enlighet med vår Uppförandekod samt Findus palmoljepolicy

År 2017:
-Se till att den certifierade palmoljan (segregerad enligt RSPO standard) vi använder följer våra ytterligare krav i den här policyn som gäller avskogning, torvmark och ursprungsbefolkningar samt lokala samhällen

Referenser:
www.rspo.org
www.greenpalm.org
www.ilo.org